Галерия

На 14.12.1998 е основано Българо-германско социално дело” (по-късно Социална асоциация „Св. Андрей“) в Либенау, Германия, чрез Варненската и Великопреславската митрополия, Фондация „Либенау“ и Фондация „Св. Франциск Хайлигенбронн“. Целта на обединението са дейности в социалната сфера, в сферата на здравеопазването и на образованието в духа на християнството.

 

През 1999 Българо-германско сдружение с нестопанска цел (БГСНЦ) е регистрирано като Сдружение към Районен съд Варна. През 2001 след частичен ремонт на сградата на Общинската детска градина в Кичево, започва да функционира седмичната детска градина „Вяра, надежда и любов“ за интегриране на деца от семейства в неравностойно социално положение. От 2010 благодарение на държавно делегиране и съфинансиране от Община Аксаково, Центърът от семеен тип в Кичево започва да функционира Целогодишният детски център е мярка за закрила на деца и подрастващи.

Днес към Сдружението функционират социален патронаж на територията на общините Варна, Аксаково и Балчик, Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и редица проекти за мобилна работа в подкрепа на деца и семейства в риск.