Фондацията работи изключително и директно в полза на обществото. Акцентът е поставен върху подпомагането на деца „без родители”, като сираци, социални сираци и деца на улицата в България.

Към задачите на фондацията се числят трайното подобряване на условията на живот и перспективите за бъдещето на децата в детски домове и на улицата в България, както и краткосрочни помощи за детските домове в случай на нужда.

Специално внимание заслужава изграждането и поддържането на мрежа от приемни семейства, в която с помощта на собствена сервизна служба се гарантира консултиране, подпомагане, въвеждане в материята и цялостно обгрижване на приемните семейства. Тази сервизна служба отговаря за цялостното функциониране на мрежата от приемни семейства: в професионално, юридическо и икономическо отношение. Най-вече тя представлява и гарантира правата на поверените й деца – в тясно сътрудничество с компетентните служби и преди всичко с Агенцията за закрила на детето.

Фондацията набира и управлява дарения и други средства, които набавя в резултат на обществената си работа, след което ги предоставя на проектите. Фондацията гарантира оползотворяването на средствата според своя устав.