РАЗВИТИЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПОДКРЕПА НА ИНОВАЦИИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СФЕРАТА НА ДОМАШНАТА ГРИЖА В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

ПРОБЛЕМАТИКАТА

Проектът “Развитие на лаборатории за подкрепа на иновациите и предприемачеството в сферата на домашната грижа в Дунавския регион” (D-Care Labs) адресира нарастващите нужди на потребителите на домашни грижи, които към настоящия момент не са посрещнати в задоволителна степен от действащите доставчици на социални услуги. Търсенето и изискванията към качеството на услугите домашна грижа са огромни, а нуждите – много и разнообразни. Идентифицирани са три основни направления в домашната грижа, които се нуждаят от нови, съобразени с конкретните нужди на потребителите, подходи и решения – базисните грижи, осигуряването на безопасност и социалното включване. Във всички страни от Дунавския регион, но в различна степен и със съответните национални специфики, се налага повишаване качеството на домашната грижа по отношение на:

 • медицинското лечение/долечение и рехабилитация в домашна среда
 • подкрепата за дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ) в това число хигиена на тялото и дома, хранене, обща асистенция;
 • обезопасяване и адаптиране на дома спрямо индивидуалните потребности;
 • информацията достигаща до потребителите, най вече свързана с превенция, употреба на медикаменти и ползване на оборудване и нови технологии;
 • услугите, насочени към социално включване и овластяване на потребителите.

ЦЕЛИТЕ

Нашият проект има за цел да допринесе за преодоляването на тези предизвикателства, като създаде във всяка страна-партньор специална структура, която да работи за насърчаването и подкрепата на иновациите, т.нар. Лаборатория за социални иновации в домашната грижа. Всяка лаборатория ще даде възможност на местните доставчици на социални услуги, на големи и малки бизнес-организации (старт-ъпи, предприемачи), на учени и научни колективи, на НПО, на неформални групи и младежки екипи и на отделни креативни и социално-ангажирани граждани, да проектират и внедряват в практиката иновативни продукти и услуги за домашна грижа, които ще повишат качеството на живот на възрастните хора, хората с увреждания и децата със специални нужди в Дунавския регион. Процесът на разработване на новите решения е процес на непрекъснато взаимодействие с потребителите и сътрудничество между партньорите.

Основната цел на проекта D-Care Labs е да насърчи и засили внедряването на иновативни услуги в сферата на домашната грижа. Стратегията на проекта се основава на анализ на нуждите на потребителите във всяка от страните (включително нуждите, породени от Ковид-19), както и на проучване на потенциала за развитие на иновации в отделните държави. В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани взаимодопълващи се ресурси на разположение на страните от Дунавския регион.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Основен резултат на проекта е създаването на “Транснационална лаборатория на лабораториите” (Lab of the Labs), която ще предложи рамка за създаването на регионалните лаборатории (Regional Labs) в 9-те държави-партньори по проекта. Транснационалната лаборатория ще изпълнява ролята на “инкубатор” на регионалните лаборатории, но в същото време ще създаде международна общност за обмен на практики, допринасящ за засилване процесите на взаимно учене, транснационално сътрудничество и съвместно разработване на решения. Проектът залага на изграждането на обща екосистема за социални инвестиции, което би осигурило структури за финансова и предприемаческа подкрепа на лабораториите. Структурите, създаващи условия за иновации ще бъдат тествани и усъвършенствани на местно и транснационално ниво по време на пилотните дейности на 9-те регионални лаборатории.

Осъществяването на проекта и работата на регионалните лабораториите D-Care Labs цели и подпомагането на институциите и заинтересованите страни на местно и транснационално ниво чрез създаването на стратегическа рамка за засилването на институционалния им капацитет с оценка на въздействието на приложените мерки за разгръщане на потенциала за инновации.

 

МЕТОДОЛОГИЯТА

Проектът прилага методология, която улеснява проектирането и реализирането на иновации в услугите в общността домашна грижа. Пример за това са регионалните лаборатории, при които имаме подход “отдолу-нагоре”, интегриращ отделните елементи и ориентиран от нуждата към решението. Конкретните методи, върху които се стъпва са: Дизайн-мислене, Лийн старт-ъп, Бизнес модел канава и методът AGILE.

Успоредно с това се използват методи за насърчаване на транснационалното сътрудничество и съвместното създаване на услуги и продукти (Транснационалната лаборатория). Проектът използва различни инструменти за включване на участници от различни политически нива, с цел тяхното активно участие и въвличане в проблематиката. Това в дългосрочен план ще допринесе за промяната на политиките в областите на социалните иновации и домашните грижи в страните от Дунавския регион.

 

ФИНАНСИРАНЕТО

Проектът D-Care Labs е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI).

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА

 • Акроним на проекта:

  D-Care Labs

 • Заглавие на проекта:

  Развитие на лаборатории за подкрепа на иновациите и предприемачеството в домашните грижи в Дунавския регион.

 • Програма:

  Транснационална програма Дунав

 • Продължителност:

  07/2020 – 12/2022

 • Страни партньори:

  Германия, Унгария, Хърватия, Румъния, България, Австрия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова

 • Бюджет на проекта:

  2 515 895,12 €