Център за професионално обучение „Св. Методий Славянобългарски“

ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ е структура на ФССБ, управлявана съвместно с „Либенау България” ЕООД, чрез която се изразява стремежът на Федерацията да развива обучение по дуалната система на база опита на немските си партньори за нуждите на българските социални услуги. ЦПО „Св. Методий Славянобългарски” е лицензиран от НАПОО доставчик на професионално обучение.

Работата на ЦПО „Св. Методий Славянобългарски“ се базира на споделеното разбиране за професионализъм, прозрачност и за огромното значение на сътрудничеството на различни нива (от нивото на професионалистите, през организационно, институционално и до системно ниво) в социалната сфера.

Ние вярваме, че наличието на добре образовани професионалисти е важна предпоставка за повишаване качеството на живот на потребителите на социални услуги.

Нашият подход в обучението на професионалисти е фокусиран върху изнасяне на ученето към работното място, където се осъществява трудът, и върху използването на този опит за рефлексия и придобиване на собствена (интернализирана) перспектива.

Предлагаме обучения в сферата на полагането на грижи:

  • квалификационна програма за нови или вече придобили опит служители на различни социални услуги за хора от уязвими групи;
  • фокус върху практическите умения и връзката им с потребностите на потребителите;
  • осмисляне на теоретичното знание чрез казуси и примери от практиката;
  • практическа част от обучението на работното място с подкрепа на опитен ментор;
  • възможност за задълбочаване на обучението – от „част от професия“ до пълен квалификационен курс в професионалните направления “социален асистент” (код 762040) и “сътрудник социални дейности” (код 762020);
  • преподаватели със собствен практически опит;
  • готовност за партньорство в търсенето и осигуряването на финансиране за обучителните нужди.